Een service op maat verzekerd.

Voor bedrijven

Honoré

De meest gangbare zijn de dekkingen ‘BA Uitbating’ en ‘BA Na Levering’. Ze zijn onmisbaar voor de dekking van extracontractuele schade veroorzaakt in de loop van uw bedrijfsactiviteiten, ongeacht de aard ervan. Zodra er daden worden gestelt, kan u, de bedrijfsleiders, en iedereen die met een arbeiderscontract aan uw bedrijf gebonden is, schade veroorzaken waarvoor u verantwoordelijk kan worden gesteld.

Het kan gaan om materiële of lichamelijke schade. In het geval van lichamelijke schade gaat het vaak om medische kosten. In ergere gevallen kan de schade zelfs leiden tot tijdelijke of definitieve arbeidsongeschiktheid.

Uw verantwoordelijkheid als ondernemer stopt niet op het einde van het productieproces. Vertonen uw producten gebreken of is er met uw producten geknoeid, dan kunnen klanten u ter verantwoording roepen. Daartoe dient de verzekering ‘Na levering’, indien effectief werd vastgesteld dat u aansprakelijk bent.

Uiteraard is er voor elk beroep een aansprakelijkheidsverzekering. Samen met u zoeken we de oplossing die perfect bij uw bedrijfsactiviteiten past.

Honoré

Een brand of aanverwant risico kan u ertoe dwingen uw bedrijfsactiviteiten tijdelijk stop te zetten, met alle denkbare financiële en commerciële gevolgen die daaruit voortvloeien (problemen om bestellingen te leveren, verlies van klanten, …).

U moet dergelijke situaties incalculeren. Wij helpen u om erop te anticiperen door rekening te houden met factoren als: de tijd die na schatting nodig is voor de wederopbouw, de installatie van nieuwe machines, …

Honoré

Deze verzekering dekt de kosten voor het herstellen of vervangen van apparatuur (machines) die door een externe oorzaak beschadigd raakte.

Sommige van die risico’s worden door uw brandverzekering gedekt. Toch zijn er heel wat die worden uitgesloten. Denk bijvoorbeeld aan bedieningsfouten, onhandigheden, onervarenheid, vandalisme, …

Honoré

Omdat uw medewerkers waardevol zijn en ongevallen helaas te vaak voorkomen, bent u wettelijk verplicht deze verzekering te onderschrijven zodra u één persoon in dienst neemt. De wettelijke dekking vergoedt lichamelijke schade die werknemers op de werkvloer of op weg van en naar het werk oplopen door een plotse en externe gebeurtenis. De verzekering komt tussen, ongeacht de oorzaak van het incident en zonder dat schuld moet worden aangetoond.

Bij tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid wordt een vergoeding gestort en medische kosten ten gevolge van een arbeidsongeval worden terugbetaald. Bij overlijden heeft de echtgeno(o)t(e) recht op een weduwenpensioen. Eventuele minderjarige kinderen ontvangen wezengeld.

In sommige gevallen is de schadevergoeding die door de Verzekering Arbeidsongevallen wordt uitbetaald vrij dunnetjes. Er bestaat een bijkomende dekking ‘Wettelijke Collectieve Verzekering’ die 24/24 uur kan worden ingeroepen, het wettelijk plafond overstijgt en uw medewerkers dus optimaal verzekert en beschermt tegen wat in het leven zoal kan mislopen. 

Honoré

Het is voor niemand een geheim: het bedrag van uw pensioen is onzeker!

Na aftrek van de fiscale en sociale lasten is een loonsverhoging meestal niet meer doorslaggevend. Daarom kunt u overwegen een pensioenkapitaal op te bouwen voor uw personeel of voor een door u gedefinieerde subgroep van medewerkers.

Wat geldt voor uw medewerkers, geldt eveneens voor zelfstandige ondernemers die een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) of een contract voor een individuele pensioentoezegging (I.P.T.) kunnen afsluiten. Daaraan zijn interessante fiscale voordelen verbonden.

Aarzel niet ons te contacteren! Elke situatie is anders en we kunnen u helpen om die oplossing te vinden die het best bij u past.